flashcard

1 / 201
Front
δέ
❮ prev next ❯
1 / 201
Back
but
❮ prev next ❯

terms list

δέ
but
ζῷον, ζῷου, τό
animal
κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελευθην
order/command
οδόσ, οδοῦ, ή
road
ἆρα
introduces question
λυσω, ἐλυσα, λελυκα, λέλυμαι, ἐλύθην
free/release/destroy
μέν...δέ
on the one hand, on the other
παιδεύω, παιδευσω, ἐπαιδευσα, πεπαιδευκα, πεπαιδευμαι, ἐπαιδεύθην
educate
παρά
gen.-from (the side of), dat.-at (the side of), acc.-to (the side of
πέμπω, πέμψω, ἐπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην
send
πόλεμοσ, πολέμου, ό
war
πρό
gen.-before, in front
χρῡσόσ, χρῡσοῡ, ο
gold
ἆθλον, ἆθλου, τό
prize
ἀλλά
but
βοθλή, βοθ
will, council
δή
in fact, of course
διά
gen. through, acc. on account of
εἰρήνη, ειρήνησ, ἡ
peace
ἐπεί, ἐπειδή
after when since
θυω, θυσω, ἐθῡσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην
sacrifice
ὀφθαλμόσ, ὀφθαλμοῡ, ὁ
eye
περί
gen. concerning/about, dat. around, acc. around/concerning
παύω, παύσω, ἐπαυσα, πεπαυκα, πέπαυμαι, 'παύθην
pause/make stop
φυλαττω, φυλαζω, ἐφύλαζα, πεφύλακα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάκθην
guard
ἱνα
in order that
ὁπωσ
in order that
ὡσ
in order that
ἀργύρασ, ἀργύρον, ὁ
silver
ἀργuριον, τό
coin
ἀρχω, ἀρζω, ἦρζα, ηρκα, ἠργμαι, ἠρχθην
rule/command
βλάπτω, βλάψω, ἐβλαψα, βέβλφα, βέβλαμμαι, ἐβλάβην
hurt/harm
γἦ, γἦσ, ἡ
earth
δόζα, δόζησ, ἡ
expectation, belief, reputation, glory
θανατοσ, θανατου, ὁ
death
ἀθανατοσ, ἀάνατον
immortal
ἱεπόσ, ἱεπά, ιεπόν
sacred to (+gen)
ἱεπον, ἱερου, τό
shrine
ἱκανόσ, ἱκανή, ἱκανον
sufficient/satis
κίνδῡνοσ, κινδύνου,ὁ
danger
πείθω, πείσω, ἐπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἐπείσθην
persuade
πράττω, πράζω, ἐπραζα, πεπραχα (πεπραγοσ) πεπραγμαι, ἐπράχθην
do/fare
πρωτοσ, πρωτη, πρωτον
first
ὑπό
gen-by (personal agnet), dat-under, acc-under with motion toward
γε
at any rate, at least
δουλεύω, δοθλεύσω, ἐδούλευσα, δεδούλευκα, -, -.
be a slave
ἐλευθεροσ, α, ον
free+ genitive
ἐλπίσ, ἐλπιδοσ, ἡ
hope/expectation
κατά
gen. under, acc. according to
κωλύω, κωλύσω, ἐκύλῡσα, κεκύλῡκα, κεκωλυμαι, ἐκωλυθην
hinder, prevent
παλαιόσ, παλαια, παλαιόν
old, ancient
πολίτευω, πολιτευσω, ἐπολιτεύσα, πεπολίτευκα, πεπολίτευμαι, ἐπολιτεύθην
live as a citizen, govern
πρᾱγμα, πράγματοσ, τό
deed, affair, thing
σῶμα, σώματοσ, τό
body
τοι
you know
χαρισ, χαριτοσ, ἡ
grace favdor, gratitude
χάριν
chance
χορεύω, χορεύσω, ἐχόρευσα, χεχόρευχα, χεχόρευμαι, ἐχορεύθην
dance
χορευτήσ, χορευτοῦ, ὁ
dancer
αἰσχρόσ, αἰσχρά, αἰσχρόν
ugly, shameful
ἀνευ
without
γράμμα, γράμματοσ, τό
letter, documents
γραφή, γραφῆσ, ἡ
indictment
δῆλοσ, δήλη, δῆλον / a
clear, unclear
εἰ γαρ/ εἰθε
optative of wish intro
ἐκεῖνοσ, ἐκείνη, ἐκεῖνο
that
ηγεμών, ἡγεμανοσ, ὁ
leader
κλέπτο, κλέψω, ἐκλεψα, κέκλοφα, κέκλεμμαι, ἐκλάπην
steal
κλέπτησ, κλέπτου, ὁ
theif
κλοπή, κλοπῆσ, ἡ
theft
λείπω, λείψω, ἐλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην
leave behind
οῦν
itaque, then therefore
ρητορική, ρητορικῆσ, ῆ
rhetoric
σώζω, σώσω, ἐσωσα, σέσωκα, σέσωσμαι (σεσωμαι), ἐσώθην
save
τίμή, τίμῆσ, ἡ
honor, price
εκσι
there in that place
ἂγω, ἂξω, ἢγαγον, ἢχα, ἢγμαι, ἢχθην
lead
ἃμα
at the same time
ἃτε
at the same time together with
ἒπειτα
then, thereupon
ἣχω, ἢξω, ~,~,~.~.
have come, be present
παιπερ
although
μήτε...μήτε
neither/nor
οἷα, ὄῖον
speakers assertion same as ate/becuase
οἶνοσ, οἲνου, ὁ
wine
ὁμωσ (w/ indef finite verb)
nevertheless
ουτε...ουτε
neither, nor
πᾶσ, πᾶσα, πᾶν (prefixes: -ἃ, συμ)
all, every (all quite all, all together)
στρατόσ, στρατοῦ, ὁ
army
στρατηγόσ, στρατηγοῦ, ὁ
general
χρῆμα, χρήματοσ, τό
thing, goods, property
ὡσ
allegedly, on the grounds (with participle phrase)
μή
allegedly, on the grounds (with participle phrase)
αγών, αγωνοσ, ὁ
contest, struggle
αδικέω, αδικ;σω, ἠδικησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην
do wrong
εχθρόσ, εχθρά long a), εχθρόν
hatred, hostile
νίκάω, νῑκήσω, ἐνῑκησα, νενῑκηκα, νενῑκημαι, ἐνῑκήθην
win, conquer
ὃδε, ἣδε, τοδε
this, these
ὃνομα, ὀνόματοσ, τό
name
οὗτοσ, αὗτη, τοῦτο (with ω = something else
this/that (with w =In this way)
πεῖρα, πείρᾱσ, ἡ
trial, attempt, experience
ἒμπειροσ, ὲμπειρον (+gen)
experienced in (+gen)
ἐμπειρίᾱ, ἐμπειρησ, ἡ
experience/practice
σῑγή, σῑγῆσ, ἡ
silence
τίμάω, τιμήσω, ἐπιμησα, τετιμηκα, τετῑμημαι, ετιμήθην
honor
τρόποσ, πρόπου, ὁ
way, manner, character
ὓδωρ, ὓδατοσ, τό
water
ὑπέρ (+gen, acc)
(+gen= over, above, +acc=moation over, beyond)
ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἢγγειλα, ἢγγελκα, ἢγγελμαι, ἠγγέλθην
announce
ἀληθήσ,ἀληθέσ,
check
ἀνήρ, ἀνδρόσ, ὁ
check
ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην
think worthy of, think it right expect
γένοσ, γένουσ, τό
race, kind
δηλόω, δηλώσω, εδήλωσα, δεδήλωκα, δεδήλωμαι, ἐδηλώθην
make clear
ευδαίμων, εὒδαιμον
fortunate, wealthy, happy
θυγάτηρ, θυγατρόσ, ἡ
daughter
ἱερε;θσ, ἱερέωσ, ὁ
priest
καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην
call
μένω, μενῶ, ἒμεινα, μεμένηκα, ~, ~
remain, stay
νόμοσ, νόμου, ὁ
name
ποτέ, πότε
1at some time, 2when
ἀλήθεια, ἀληθείᾱσ, ἡ
check
σωφρων, σωφρον
prudent, temperate
τέλοσ, τέλουσ, τό
end, power
τελευτάω, τελεύτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην
finish, die
ὣστε,
introduces result clause (+indicative vb=actual, +infinitive=natural). actual is -with the result that..., natural is -so as...
αἲτιοσ, αι, ιον (+gen.)
responsible for
αιτία, αιτίᾱσ, ἡ
responsibility
ακούω, ακούσομαι
hear (acc-of thing heard)
αφρων, αφρον
senseless, foolish
βάλλω, βαλῶ, ἐβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην
throw, hit
βουλομαι, βουλησομαι, --, --, βεβουλημαι, εβλήθην
want
γθνή, ηθναικόσ, ἡ
woman
δεχομαι, δεξομαι, ἐδεξάμην, --, δεδεημαι, --
recieve favorably
ενταῦθα
here, there; then
ἐπει δάν
after, when, whenever
ἑπτά
seven
κάλλοσ, κάλλουσ, τό
beauty
κῆρυξ, κήρῡκοσ, ὁ
herald
λαμβάνω, λήψομαι, ἒλαβον, εἲληφα, εἲλημμαι, ἐλήφθην
take
ὃτε, ὃταν
when, whenever
πασχω, πεισομαι, ἒπαθον, πεπονθα, --,--
suffer
πῶσ, πωσ
how?, in any way
πότε
then
τυχη, τυχησ, ἡ
fortune, lucky
ὓβρισ, ὓβρεωσ, ἡ
insolence
φόνοσ, φονου, ὁ
mudrder, killing
φονευσ, εωσ, ὁ
murderer, killer
αλλήλων (recip. pronoun)
one another
ἀνα- (prefix)
up, up to
γραψευσ, γραφεωσ, ὁ γραφική, γραφικῆσ, ἡ
writer, painter writing, painting
δημιουργόσ, δημιουργοῦ, ὁ
skilled workman
δίδωμι, δώσω, ἒδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐόθην
give
ἐννέα
nine
ἒποσ, ἒπουσ, τό
word
ερμηνεύσ, ἑρμηωεωσ, ὁ
interpreter
ζωγραφοσ, ζωγραφον, ἢ
painter
ἳστημι, στήσω, ἒστησα (transitive) ἒστην, ἓστηκα, ἓσταμαι, ἐσταθην
make stand
κατα (prefix)
down, against, strengthens verb meaning
αφιστημι, ἀποστήσω, ἀπέστησα - ἀπέστην, αφεστηκα, αφεσταμαι, απεσταθην
cause to revolt,
καθιστημι, καταστησω, κατεστησα - κατεστην, καθέστηκα, καθεσταμαι, κατεσταθην
appoint, establish
καταλῡω
destroy
μή, μηδέ
that, lest (w/ fear clauses)
οὐδέ
and not, not even (adverb)
πόθεν
from where? whence?
ποῖ
to where? whither?
ποῦ
where? in what place?
που
I suppose, some where
πρόσ (+gen, dat, acc)
gen-in the eyes of, dat-near, in addition to, acc.-toward
προσ (prefix)
to against, besides
ουν (prefix)
with, together
τιθημι, θήσω, ἒθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην
put
φιλέω, φιλήσω, ἐφιλησα, πεφιληκα, πεφιλημαι, εφιλήθην
love
φοβέομαι, φοβήσομαι, -, -, πεφόβήμαι, ἐφοβήθην
fear
ποι, που, ποθεν
to where, where, from where
ασπισ, ασπιδοσ, ἡ
shield
αυτικα
immediately
γιγνομαι, γενήσομαι, εγενόμην, γεγονα, γεγενημαι, --
be born
εορτή, εορτῆσ, ἡ
festival
επι (+gen, dat, acc)
gen-on, dat-on, pertaining to, condition, acc. - onto, over, against, for (purpose)
ἒρχομαι, ἒλεύσομαι, ἦλθον, εληλυθα, --, --
come, go
ἑταῖροσ, ἑταίρου, ὁ
companion
κράτοσ, κράτουσ, τό
strength, power
μάνθανω, μαθησομαι, εμαθον, μεμάθηκα, --, --
learn, understand
μαχομαι, μαχουμαι, εμαχεσαμην, --, μεμαχημαι, --
fight (+dat)
μετα (prefix)
sharing or change
μηχανή, μηχανῆσ, ἡ
device, machine
μηχανάομαι, μηχανήσομαι, εμηχανησαμην, --, μεμηχανημαι, --
devise, contrive
ξίφοσ, ξίφουσ, τό
sword
ὃμοιοσ, ὁμοίᾱ, ὃμοιον
like (+dat)
πούσ, ποδόσ, ὁ
foot
σαφήσ, σαφέσ
clear/distinct
σθμμαχοσ, σθμμαχου, ὁ
ally
τεῖχοσ, τείχουσ, τό
city wall
τόποσ, τόπου, ὁ
palace
τρόπαιον, τροπαίου, τό
trophy
φεύγω, φεύξομαι, ἒφυγον, πέφευγα, --, --
flee, be in exile
καλεπόσ, καλεπή, καλεπόν
difficult, harsh
κείρ, χειρόσ, ἡ
hand
ἀει
always
than
ads

more from user

Early Mythical Narratives

162 items el en

Eclogues Vocabulary

56 items la en

Verb Contractions

24 items el el

Ancient Greek PPIV Verb Forms

7 items la el

Ancient Greek PPV Verb Forms

7 items la el

Ancient Greek PPI Verbs

13 items id el

Ancient Greek PPII Verb Forms

8 items en el

Ancient Greek PPIII Verb Forms

30 items la el

Democracy Oligarchy and Monarchy

5 items el en

Ancient Greek PPs and Stems

7 items en el

Ancient Greek PPVI Verb Form

4 items el el

likely

ANS and Heart

20 items en en

Arm and Cubital Fossa

45 items en photo

JOA definitions

18 items en en

EMR chapter 9 test

76 items en en